16 czerwca 2011 r. po upływnie niespełna dwóch miesięcy od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej po raz kolejny w tej kadencji, w Sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza, zebrali się radni, aby podjąć szereg ważnych uchwał. Sesja rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

W dalszej kolejności przegłosowana została m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa taryfa obowiązuje od wczoraj, tj. 1 lipca i będzie obowiązywała do 30 czerwca roku przyszłego. Przewiduje, że za 1m3 dostarczanej wody do gospodarstwa domowego trzeba będzie zapłacić 2zł 91 gr (do tej pory było to 2zł 77 gr). Z kolei odprowadzenie 1 m3 ścieków obciąży budżet gospodarstwa domowego kwotą 3zł 51 gr (do tej było to 3zł 26 gr). Spółka Pelkom, która wystąpiła z wnioskiem o zmianę taryfy niezbędność wzrostu cen uzasadniła koniecznością "pokrycia kosztów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków".

Ze społecznego punktu widzenia ważnym dokumentem podjętym 16 czerwca była uchwała dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2011-2013. Jak każdy tego rodzaju dokument, także i ten ma swoje cele, a są nimi: "1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Pelplin 2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 3) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy". W dalszej części program opisuje oczekiwane rezultaty realizacji zakładanych celów, a także metody jego wdrażania w życie.

Konieczność opracowania takiego planu wynika bezpośrednio z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a o zasadności takiego rozwiązania przekonują dodatkowo statystyki policyjne. Niestety na terenie gminy Pelplin w roku 2010 nasi mundurowi zanotowali 295 interwencji domowych, a ponadto nie można zapominać o przemocy ukrytej... Mam nadzieje, że program okaże się na tyle skuteczny, że statystyki za bieżący rok będą znacznie niższe.

Zarobki sołtysów były jedną z kolejnych spraw omawianych na forum Rady Miejskiej. Ostatecznie zdecydowano o podjęciu uchwały w sprawie podniesienia wysokości diet sołtysów z tytułu wykonywanej funkcji. Zgodnie z treścią załącznika do przywołanej uchwały najwyższe uposażenie w kwocie 470 zł przysługuje sołtysowi Rajków. Dla włodarzy Kulic, Lignów, Ropuch i Rudna przewidziano kwotę 410 zł, a dla pozostałych sołectw kwotę 350 zł.

Przy uchwale dotyczącej zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom dotacji z budżetu gminy Pelplin na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowano pojęcie pomocy de minimis. Wiąże się z nią ustalona przed wiekami reguła prawa rzymskiego brzmiąca "de minimis non curat lex", co w polskim tłumaczeniu oznacza, że prawo nie troszczy się o drobiazgi. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej co do zasady oznacza bezpośrednie przekazywanie środków i podlega ona notyfikacji w Komisji Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o pomoc de minimis, która stanowi pomoc niewielkich rozmiarów, to nie ma w jej przypadku konieczności notyfikacji w Komisji Europejskiej, a nawiązując do reguły, że prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc ta jest na tyle niewielka, że nie stanowi ona zagrożenia dla konkurencji rynkowej w Unii Europejskiej. Więcej na temat pomocy de minimis można przeczytać w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 15 grudnia 2006 r., które polecam wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w dniu 16 czerwca 2011 r. jest już dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jakub Zieliński

comments