26 września 2013 r.o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a/ otwarcie sesji
b/ zatwierdzenie porządku obrad sesji
c/ przyjęcie protokołu ostatniej sesji
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
3. Prezentacja projektu realizowanego przez „Fundację Jedynka” przy udziale młodzieży.
4. Informacja z wykonania budżetu  za I półrocze 2013 roku.
a/ dyskusja
5. Informacja z  przebiegu realizacji Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007 – 2025”
a/ dyskusja
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tzw. Obszar A po byłej Cukrowni w mieście Pelplin
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/214/09 z dnia 24 marca 20109 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark, gmina Pelplin
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg powiatowych
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
10. Podjęcie  uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Pelplin
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 213
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/205/12 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2013 – 2038
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
13. Interpelacje i zapytania.

tekst za www.pelplin.pl

comments