Leśniczówka w Bukowcu (gm. Subkowy) w dniu 22 lipca 2013 r. gościła członków Stowarzyszenia na rzecz budowy Elektrowni Północ oraz przedstawicieli tej inwestycji. Podczas spotkania wręczono nagrodę za najlepsze hasło promujące budowę Elektrowni (konkurs ogłoszony podczas Dni Pelplina 2013).

     Na dzień 16 lipca 2013 r. zaplanowano XXXII sesję Rady Miejskiej w Pelplinie. Głównym jej punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Podobną uchwałę radni podjęli w marcu b.r. (wówczas planowano wyemitować obligacje na łączną kwotę 3 mln złotych). Obecnie wiele wskazuje na to, że marcowa uchwała zostanie uchylona, a jej miejsce zastąpi uchwała na mocy której zadłużenie Miasta i Gminy Pelplin wzrośnie nie o 3, lecz o 5 mln złotych. Uzasadnienie do projektu uchwały zadłużającej MiG Pelplin stanowi, że: „Emisja obligacji pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gminy oraz terminową realizację planowanych inwestycji. Emisja obligacji nie spowoduje przekroczenia przez Gminę Pelplin dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.”

Materiał archiwalny - część poświęcona wzrostowi zadłużenia Gminy od 6 min 15 sek.

     Przyjęcie poprzedniej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zbiegło się z pojawieniem informacji o czarnej liście ministerstwa finansów, na której umieszczono 40 gmin z najgorszą perspektywą budżetową (na liście znalazł się także Pelplin). Burmistrz Andrzej Stanuch podkreślał, że emisja obligacji jest ratunkiem dla płynności finansowej gminy, który jednocześnie zwiększa wskaźnik zadłużenia, a ten niebezpiecznie zbliża się do granicy ustalonej przez ustawę o finansach publicznych. W marcu, zanim doszło do przegłosowania uchwały, głos w dyskusji zabrał Dariusz Górski: „Mamy przed sobą uchwałę w której musimy decydować o dalszym zadłużaniu naszej gminy. Na portalu samorzad.pap.pl znalazłem tekst w którym zostaliśmy wymienieni wśród 40 gmin z najgorszą perspektywą formułowania budżetu na następne lata. (...) Musimy mieć świadomość, że nasze perspektywy, jeśli chodzi o budżet na 2014 r., są dość mizerne. Wskazał to pan premier i Ministerstwo Finansów”.

     Za podjęciem marcowej uchwały zadłużającej Gminę byli wszyscy radni, z wyjątkiem Dariusza Górskiego, który wstrzymał się od głosu.

Mamy dobrą informację dla pracujących rodziców. Obecnie trwa rekrutacja do żłobka, który otwarty został na terenie Gminy Pelplin. Żłobek, który mieści się w Rożentalu, funkcjonuje w ramach sieci żłobków Pozytywnych Inicjatyw. Opieka nad dzieckiem w tej placówce jest bezpłatna. Rodzic w ramach wkładu własnego w projekt pokrywa jedynie koszty wyżywienia.

Zapisz swoje dziecko już dziś!

     Żłobek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.zlobki.pozytywneinicjatywy.pl lub pod numerem tel. 728 954 184 

[źródło tekstu www.pelplin.pl]

Rozmowa z dnia 3 lipca 2013 r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Andrzejem Stanuchem o otrzymanym podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej absolutorium, a także o bieżącej kondycji finansowej Gminy Pelplin oraz o problemach związanych ze wdrażaniem w życie tzw. ustawy śmieciowej.

Wdniu 25 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła.

 

 

     Zgodnie z porządkiem obrad podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin,

2) uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin,

3) uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

4) uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosku o zmianie urzędowych nazw wsi „Nowy Dwór Pelpliński” na „Nowy Dwór” oraz osady „Pelplin-Nadleśnictwo” na „Nadleśnictwo”,

5) uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosku o ustaleniu urzędowej nazwy osady „Wybudowanie”,

6) uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w Ropuchach,

7) w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok,

9) uchwałę w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego planu aglomeracji Pelplin,

10) uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Pelplinie dotyczącego realizacji inwestycji „Budowa Elektrowni Północ” w miejscowości Rajkowy.

 

[tekst za www.pelplin.pl]