27 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Wstęp na obrady wolny, dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) przyjęcie protokołu ostatniej sesji
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
3. Ocena realizacji uchwały Nr XXIV/198/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
4. Informacja z realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin za rok 2013.
a) dyskusja
5. Informacja z realizacji zadań wynikających z utworzenia w budżecie gminy funduszu sołeckiego wraz z oceną jego funkcjonowania.
a) dyskusja
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Pelplin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
8. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pelplinie
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pelplin środków stanowiących fundusz sołecki
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/401/13 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 rudnia 2013 roku w sprawi budżetu gminy na 2014 rok
11. Interpelacje i zapytania

comments