Najbardziej uciążliwi mieszkańcy, zalegający z płatnościami za mieszkania komunalne muszą liczyć się z możliwością eksmisji. Szansą dla mieszkańców zagrożonych eksmisją jest rozpoczęcie procesu spłaty zadłużenia oraz uiszczanie bieżących opłat.

     We wtorek 1 kwietnia 2014 roku zapadł pierwszy wyrok o eksmisje z gminnego lokalu mieszkalnego. Osoby, których wyrok dotyczy, będą musiały przeprowadzić się do wskazanego im lokalu o znacznie niższym standardzie, znajdującego się poza miastem. Gmina Pelplin jako właściciel lokali oraz Spółka „Pelkom”, która jest administratorem mieszkaniowego zasobu gminy, podjęły wspólną decyzję o rozpoczęciu procesu występowania do Sądu Rejonowego w Tczewie Wydział I Cywilny o eksmisję najbardziej uciążliwych najemców (mając na względzie znaczny stopień zadłużenia, przyczyny jego powstania, zachowanie wobec innych mieszkańców w danym budynku itp.). Szansą dla mieszkańców zagrożonych eksmisją jest rozpoczęcie procesu spłaty zadłużenia oraz uiszczanie bieżących opłat.

     Warto nadmienić, że podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie przedstawiono informację w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin za rok 2013. Pelpliński Pelkom reprezentuje stosunki Gminy z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizuje administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin. W roku 2013 administrowano 92 budynkami na terenie Miasta i Gminy (budynki z 100% udziałem Gminy i inne np. z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych), co łącznie przekłada się na 874 lokali mieszkalnych i 25 lokali użytkowych.

    Koszty ponoszone przez Pelkom w 2013 r., dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy, wiązały się przede wszystkim z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych (bieżące naprawy wynikające z przeglądów budowlanych, zgłoszenia lokatorów itp.).

     O tym, że mieszkańcy mają problem z należytą płatnością za zajmowane lokale, świadczy m.in. 440 wezwań do zapłaty rozesłanych w roku 2013. Na skutek częstego braku reakcji na korespondencję administrator podjął działania związane z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych. Do końca roku 2013 zostało skutecznie wypowiedzianych 57 umów najmu oraz dokonano 86 zawiadomień o zamiarze wypowiedzenia umów. Zaznaczyć należy, że Pelkom, od wielu lat boryka się z problemem osób trwale nie płacących czynszu i innych opłat, znajdujących się w kręgu osób, wobec których nie można prowadzić eksmisji.

     W przypadku lokali mieszkalnych, największe trudności z terminowym uiszczaniem opłat w roku 2013 lokatorzy mieli z:
•    Czynszem (wpływy należne 832 542,47 zł, wpływy rzeczywiste 722 186,89 zł, procent uzyskany 86,74%)
•    Zimną wodą (wpływy należne 118 491,53 zł, wpływy rzeczywiste 102 855,85 zł, procent uzyskany 86,80%)
•    Odprowadzaniem ścieków (wpływy należne 161 917,16 zł, wpływy rzeczywiste 140 587,65 zł, procent uzyskany 86,83%)
•    Wywozem nieczystości stałych (wpływy należne 77 935,43 zł, wpływy rzeczywiste 67 651,23 zł, procent uzyskany 86,80%).

comments