Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na mocy której do polskiego systemu prawnego wprowadzono pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód medycznych, które zostały wyrządzone pacjentom w szpitalach.

 
     Powołano szesnaście wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - zwanych wojewódzkimi komisjami - działających przy szesnastu Urzędach Wojewódzkich. Każda wojewódzka komisja liczy szesnastu członków, z których połowa musi legitymować się wykształceniem medycznym, a druga połowa prawniczym. Jednocześnie na podmioty lecznicze prowadzące szpitale został nałożony obowiązek zawierania ubezpieczeń na rzecz pacjentów, z tytułu szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych.

     Więcej informacji o wprowadzonym rozwiązaniu opowiedział nam Piotr Pawłowski z kancelarii prawnej Ekspert z Gdańska, mającej swoją filię w Pelplinie, który jest jednocześnie Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.

comments