30 czerwca 2014 r. w Urzędzie MiG w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbyła się XLII Sesja RM w Pelplinie.


W porządku obrad sesji najważniejszymi uchwałami były:

  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin (w tym punkcie znalazło się sprawozdanie Burmistrza MiG Pelplin z wykonania budżetu za rok 2013, przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wykonania budżetu Gminy Pelplin oraz opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno -- Gospodarczego dotycząca wykonania budżetu),
  • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Pelplin.

Obie te uchwały zostały podjęte przez radnych Rady Miejskiej w Pelplinie jednomyślnie.

tekst >>www.pelplin.pl<<

comments