27 lutego 2015 roku o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.  Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) przyjęcie protokołu ostatniej sesji

2.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

3.  Informacja o zapewnieniu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin w roku 2015 (druk nr 28)
a) dyskusja

4.  Informacja o programie obchodów związanego z realizacją uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2015 „Rokiem samorządności” (druk nr 29)
a) dyskusja

5.  Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty na terenie Miasta i Gminy Pelplin (druk nr 30)
a) dyskusja

6.  Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury (druk nr 31)
a) dyskusja

7.  Podjęcie w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom dotacji z budżetu gminy Pelplin na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (druk nr 32)
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Pelplin na rok 2015 (druk nr 33)
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Miejskiej w Pelplinie (druk nr 34)
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pelplin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia (druk nr 35)
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (druk nr 36)
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

12.  Interpelacje i zapytania

comments