30 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (Plac Grunwaldzki 4) odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, zatwierdzenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu ostatniej sesji)
  2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
  3. Ocena realizacji uchwały Nr XXXV/395/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego za rok 2014 (dyskusja, podjęcie uchwały).
  4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (dyskusja).
  5. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pelplin w roku 2014 (dyskusja).
  6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie (dyskusja, podjęcie uchwały).
  7. Interpelacje i zapytania.
comments