Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ten ma zapewnić nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i przyczynić się do likwidacji występującej w naszym kraju bariery finansowej do korzystania z fachowej usługi prawnej. Pomocy prawnej udzielać będą profesjonaliści.

fot. www.paragraf-prawny.pl     W Pelplinie nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Radosław Woźniak. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 11 w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

    Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:
- poniedziałek, wtorek, piątek  od 10.00 do 14.00
- środa, czwartek od 14.00 do 18.00

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny. Należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. Należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
  5. która nie ukończyła 26 lat,
  6. która ukończyła 65 lat,
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
comments