Podczas obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 3 października 2016 r. radni jednogłośnie przyjęli Informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przesłane do niej sprawozdanie.

djembed


     Prognozowane dochody ogółem w wysokości ponad 58 mln zł zostały wykonane w ponad 51% planu. Dochody bieżące zrealizowano w ponad 53% planu. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski zwrócił uwagę na rolę jaką odgrywa w procesie realizacji dochodów bieżących rządowy program 500+. „Trwa spłata wobec gminy zobowiązań długoterminowych. Obecnie dużo łatwiej jest nam windykować część należności, szczególnie wśród rodzin gdzie wystąpił dodatkowy przyrost pieniędzy. Przeprowadzamy także dwie duże operacje związane z odzyskaniem należności od osób prawnych zalegających z podatkiem od nieruchomości” - podkreślił Burmistrz Patryk Demski.

     Jedynie dochody majątkowe zrealizowano w 16% planu. „Jest to spowodowane tym, że zaplanowaliśmy dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego na poziomie prawie 1,5 mln złotych. W pierwszym półroczu udało nam się wypracować tylko 25% dochodów z planowanych sprzedaży (…) Mam nadzieję, że do przetargu ogłoszonego na 26 października zgłoszą się osoby chętne i dochody ze sprzedaży mienia zrealizujemy chociaż na poziomie 75%” - wyjaśniła Skarbnik Gminy Pelplin Justyna Lewandowska.

     Wydatki zaplanowano na kwotę ponad 56 mln zł i wykonano w 48% założeń. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 52% planu. Z kolei wydatki majątkowe na poziomie 9%. Skarbnik Gminy Pelplin wyjaśniła, że „Jest to spowodowane tym, że większość inwestycji realizowane jest w okresie letnim i płatność za te inwestycje nastąpi dopiero w trzecim i czwartym kwartale 2016 r. Wydatki inwestycyjne są zaplanowana na poziomie ponad 5 mln złotych i myślę że prawie w 100% zostaną one zrealizowane”.

     Co ważne, pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową 2,5 mln złotych, dzięki wypracowaniu większych dochodów niż wydatków. Burmistrz Patryk Demski zwrócił uwagę, że gmina nie wydatkuje więcej niż ma zaplanowane w budżecie.

     Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ponad 18,5 mln zł (stanowią 32% planowanych na rok bieżący dochodów). Dodatkowo na naszej Gminie ciąży umowa poręczenia na rzecz gminnej spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 400 tys. złotych (zobowiązanie będzie trwać do 2038 r.).

comments