20 października 2016 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi przy nowym żłobku Kostek. Placówka swoją działalność rozpocznie prawdopodobnie 2 października 2016 r., jednak władze miasta już dziś zachęcają rodziców najmłodszych mieszkańców do zgłoszenia swoich pociech do drugiego żłobka w Pelplinie (liczba miejsc ograniczona).

djembed


     Półtora roku temu został złożony wniosek do programu Urzędu Wojewódzkiego pod nazwą „Maluch”. Żłobek to kontynuacja tej polityki, dawania szansy pracy osobom, które nie mają możliwości zostawienia dziecka z opiekunką czy dziadkami. „Kostek” jest drugą tego typu placówką w mieście.

     W pierwszej kolejności do Żłobka będą przyjmowane dzieci:

1) mające rodzeństwo w żłobku,
2) z rodzin zastępczych,
3) rodziców ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
4) rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
5) rodzica samotnie wychowującego dziecko,
6) rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej,
7) wielodzietność.

     Przed oddaniem dziecka do Żłobka konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

     Przy zgłaszaniu do Żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:

1) orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zaświadczenia lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.

     Informacje na temat Żłobka można uzyskać pod numerem tel. (58) 536 15 69.

tekst >> www.pelplin.pl <<

comments