3 listopada 2016 r. podczas XXVIII sesji RM w Pelplinie debatowano nad utworzeniem Pelplińskiego Centrum Sportu. Głównym problemem okazał się być termin utworzenia jednostki. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji filmowej.

djembed


     Debatę o powołaniu Pelplińskiego Centrum Sportu rozpoczął Burmistrz Patryk Demski od uzasadnienia projektu uchwały: Postanowieniem mojego programu było to, aby Pelplin był dobrym miejscem do życia. Inwestujemy w infrastrukturę budowlaną, ale także społeczną. Realizacja społeczna, to uczestnictwo w życiu kulturalnym ale i sportowym. Odnośnie kultury mamy dość dobrze funkcjonujący Miejski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę. Nie mamy natomiast organizatora życia sportowego. Dotychczas trwały spory o to jakie dyscypliny mają mieć pierwszeństwo w Pelplinie, w jaki sposób zajmować się stadionem. Na początku kadencji przyjęliśmy plan rozwoju sportu w gminie Pelplin. Niebawem będziemy mieli profesjonalną halę sportową przy ZKiW nr 1 w Pelplinie. Drugim elementem jest przebudowa pelplińskiego stadionu. Na oba wnioski otrzymaliśmy dofinansowania, co zdarza się rzadko. Przygotowujemy się do powołania organizatora ds. zarządzania tymi obiektami. Profesjonalnemu organizatorowi sportowemu, jakim ma być Pelplińskie Centrum Sportu, łatwiej będzie skupić się na organizacji imprez dotyczących kultury fizycznej. Po drugie będzie łatwiejszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami sportowymi dotyczący terminarzu organizacji imprez sportowych. Po trzecie będzie to podmiot rozstrzygający o pierwszeństwie w użytkowaniu zmodernizowanej infrastruktury (stadion będzie modernizowany przy współpracy z powiatem tczewskim), pobierający opłaty itp.

     Koszty powołania jednostki wyniosą ok. 350 tys. zł. Dla porównania budżet MOK wynosi ok 600 tys. zł - dodał Burmistrz. Powołać jednostkę od stycznia 2017 r. należy ze względu na budowę jej organizacji administracyjnej (uzyskanie urzędowych wpisów, nowych pracowników, zawarcie protokołów zdawczo-odbiorczych itp.). Ponadto radni zgłosili chęć wpisania innych obiektów sportowych położonych na terenie całej gminy, pod opiekę nowej jednostki. Obiekty te posiadają jednak tytuły prawne wiążące je z innymi podmiotami, dlatego procedura wygaszania umów i porozumień będzie trwała pewien okres czasu. Po trzecie, powołanie jednostki w styczniu, pozwoli na rozpoczęcie pełnej działalności na początku drugiej połowy 2017 r., dzięki czemu jednostka będzie mogła się wykazać osiągnięciami w 2017 r., co ułatwi aplikowanie o środki zewnętrzne na kontynuację modernizacji stadionu - kontynuował Burmistrz Patryk Demski.

     W imieniu Komisji Oświaty proszę Państwa o podjęcie uchwały. Mam świadomość, że nawet w moim klubie (Razem w Dobrą Stronę) głosy są podzielone (odnośnie terminu powołania jednostki), jednak nie wprowadzamy dyscypliny głosowania - powiedział Mariusz Śledź.

     Jesteśmy obecnie jednym z prężniejszych ośrodków sportowych na terenie województwa pomorskiego. Model obecnie funkcjonujący, nie był złym modelem. Stadion był administrowany przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, co przynosiło oszczędności, a całość koordynował przez długi okres czasu pracownik urzędu Pan Tomasz Czerwiński. Wobec perspektywy ważnych inwestycji sportowych, ten model jednak wyczerpuje się. Wobec tak dużych inwestycji (budowa stadionu i modernizacja hali przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie), taki model zarządzania sportem nie może funkcjonować. Jedyne co nas różni to czas powołania nowej jednostki. Proponuję kompromis, który wygeneruje oszczędności oraz da czas na wykonanie czynności o których mówił Pan Burmistrz (przekazanie jednostce infrastruktury sportowej z terenu całej gminy). Proponuję powołanie jednostki z dniem 1 lipca 2017 r. - dzięki temu z budżetem o połowę niższym. Natomiast samo funkcjonowanie jednostki w przyszłości wymagać będzie większych nakładów niż planowane 350 tysięcy. - powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła.

     Ostatecznie, po burzliwej dyskusji oraz po zawirowaniach związanych z liczeniem głosów, przyjęto uchwałę z poprawką zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie. 

     Etapy głosowania na filmie:

  • 53:05 - pierwsze głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki o zmianie terminu powołania Pelplińskiego Centrum Sportu (z 01 stycznia 2017 r. na 01 lipca 2017 r.)
  • 55:02 - ponowne głosowanie (reasumpcja) w sprawie przyjęcia poprawki o zmianie terminu powołania Pelplińskiego Centrum Sportu (z 01 stycznia 2017 r. na 01 lipca 2017 r.)
  • 57:05 - przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pelplińskiego Centrum Sportu (po poprawkach) - Głosów za 9, przeciw 0, wstrzymujących 5. 
comments