Zakończył się czas zebrań sprawozdawczo  wyborczych na terenie gminy Pelplin. W jedenastu sołectwach wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie na nową kadencję 2016 – 2020.

     W zebraniach uczestniczyli Patryk Demski Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Dariusz Górski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie. Frekwencja na większości spotkań była wysoka oraz zainteresowanie mieszkańców sytuacją sołectwa jak i sprawami całej Gminy. W trakcie zebrań mieszkańcy z wielką uwagą wysłuchali sprawozdań sołtysów i rad sołeckich za minioną kadencję, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przedstawił projekt budżetu na rok 2017 oraz omówił sprawy bieżące i realizowane inwestycje. Wszystkie nurtujące mieszkańców sprawy były omówione i przedyskutowane.

     Mieszkańcy dokonali wyboru a sołtys, jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie w następnych czterech latach uprawniony do:
- reprezentowania sołectwa na zewnątrz;
- zwoływania zebrań wiejskich;
- realizowania uchwał Rady Miejskiej w Pelplinie dotyczących sołectwa, a także umożliwiania zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa;
- w zakresie ustalonym przez Radę Miejską w Pelplinie dokonywania poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, jako inkasent organu podatkowego;
- uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej w Pelplinie;
- zobowiązany jest również do brania udziału w posiedzeniach komisji rady, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

tekst pelplin.pl

comments