W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie sygn. akt III SA/Gd 950/16 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że będzie można ubiegać się o zwrot nienależnie pobranych opłat za parkowanie samochodu w sobotę.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat w tej strefie w części dotyczącej obowiązku opłaty za parkowanie w soboty. Rada Miejska w Pelplinie już wcześniej, bo po złożeniu skargi przez Prokuratora Rejonowego w Tczewie uznała zasadność skargi podejmując uchwałę nr XXVII/189/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej strefie, która zmieniła brzmienie w ten sposób, że uzyskał on brzmienie zgodne z żądaniem Prokuratora tj. cyt.: „Strefa parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 18:00”. Od wydanego wyroku Gmina Pelplin nie zamierza wnosić skargi kasacyjnej.

     Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w swoim komunikacie dodaje, że taka sytuacja nie dotyczy tylko gminy Pelplin, lecz wielu innych gmin w Polsce, które w uchwałach miały zapis o poborze opłat za parkowanie, także w soboty (problem wziął się z różnej interpretacji definicji dnia wolnego w ustawie o drogach).

     Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Administracyjnego Burmistrz MiG Pelplin wyda właściwe zarządzenie, które określi tryb zwrotu nienależnie pobranych kwot za parkowanie w soboty. Zarządzenie określi m.in. wzór wniosku o zwrot, wymagane dowody potwierdzające wpłatę, które należy dołączyć do wniosku o zwrot, termin zwrotu i wysokość odsetek.

     Informacja w tej sprawie będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz na stronie internetowej Gminy Pelplin www.pelplin.pl

comments