30 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. B. Sychty w Pelplinie odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

djembed

Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) Otwarcie sesji,
b) Zatwierdzenie porządku obrad sesji,
c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac między sesjami.
3. Informacja dotycząca realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (druk nr 390)  
4. Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 391)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Pelplin (druk nr 392)  
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 393)  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych (druk nr 394)  
8. Informacja w sprawie ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr 395)  
9. Informacja w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na 2018 rok (druk nr 396)
10. Informacja – opłata od posiadania psa (druk nr 397)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 (druk nr 398)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (druk nr 399)  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 400)  
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek Heniek w Rudnie (druk nr 403)
15. Interpelacje i zapytania
16. Zakończenie obrad

Fundacja Teneo zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach cyklu warsztatów „Akademia Seniora Teneo”, które odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Temat spotkania: „Senior pokrzywdzony przestępstwem”. Spotkanie poprowadzą mec. Jakub Puszkarski oraz Konrad Mania.

 

Wielcy ludzie małego Pelplina - Sługa Boży Bp Konstantyn Dominik, filozof ks. Franciszek Sawicki, autor słownika kaszubskiego i słownika kociewskiego ks Bernard Sychta, drukarz i księgarz, działacz niepodległościowy i społeczny Walenty Stefański i muzykolog Oskar Hermańczyk - to ich życiu (często niezwykłemu), twórczości i działalności poświęcona była konferencja w Pelplinie, która odbyła się 25 listopada 2017 r. Dzień rozpoczęto od wspomnienia zmarłych na pelplińskim cmentarzu oraz od mszy Św. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Biblioteki Diecezjalnej im. bpa Jana Bernarda Szlagi.

djembed

22 listopada 2017 r., o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Po raz ósmy zostaną przyznano nagrody, które są formą podziękowania za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji i firm angażujących się w działalność społeczną realizowaną na terenie Miasta i Gminy Pelplin oraz motywacją do dalszej pracy.

     Celem Plebiscytu jest propagowanie idei wolontariatu, zachęcenie ludzi do aktywności, prezentowania dobrych praktyk oraz współpracy z organizacjami i instytucjami. Podczas spotkania przygrywała Pelplińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza Negowskiego a zwieńczeniem Gali był recital Katarzyny Żak.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:
1. Wolontariusz roku - Radosław Sarnowski
2. Organizacja przyjazna wolontariuszom - Świetlica Parafialna w Pelplinie.
3. Firma przyjazna społeczności lokalnej - Salon Optyczny Tomasz Tymiński
4. Inicjatywa społeczna roku - projekt "Pogromcy pyłów"

djembed

15 listopada 2017 r. do Pelplina przybyli uczestnicy VI Edycji Kongresu Smart Metropolia w ramach wizyty studyjnej. Goście mieli okazję zobaczyć pelplińskie zabytki oraz poznać nowinki technologiczne, które zostały wprowadzone na terenie miasta, m.in. smart parking i monitoring miejski.

djembed