W sierpniu i wrześniu 2013 r. 5 organizacji ekologicznych złożyło do GDOŚ wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej dla Elektrowni Północ w 2010 r., wskazując w pismach i procedurze szereg wad prawnych, które w ich przekonaniu powinny stanowić o uchyleniu decyzji ze względu na wydanie jej z „rażącym naruszeniem prawa”.

     Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) utrzymuje w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla Elektrowni Północ w 2010 r. Decyzją GDOŚ uchylone zostały tylko fragmenty pierwotnej decyzji, a zmiany te mają jedynie charakter porządkujący. Tym samym Inwestor – spółka należąca do Grupy Polenergia – zachował prawomocną decyzję środowiskową, a GDOŚ potwierdził prawidłowość przeprowadzonej procedury środowiskowej.

     Inwestor, na swojej stronie internetowej podkreśla, że: „Elektrownia Północ zachowała prawomocną decyzję środowiskową. Decyzja nie narusza prawa, co zarzucały organizacje społeczne, a utrzymanie decyzji środowiskowej w mocy, świadczy o prawidłowości i rzetelności wykonanej oceny wpływu na środowisko i oddziaływania na ludzi i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany GDOŚ w pierwotnej decyzji mają jedynie charakter porządkujący. Inwestycja poza poprawą bezpieczeństwa energetycznego regionu jest także pozytywnie oceniania przez lokalną społeczność i operatora sieci przesyłowych. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w toku prowadzonego postępowania nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja w sposób rażący naruszała jakikolwiek przepis prawa, mający zastosowanie przy jej wydaniu. W szczególności naruszenie takie nie miało miejsca w stosunku do przywołanego przez Fundację ClientEarth Poland, Fundację WWF Polska, Fundację Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Eko-Kociewie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych”.

     Uchylenie punktu decyzji stanowiącego o przyroście temperatury powodowanym przez wody chłodnicze o nie więcej niż 2 st. C nastąpiło, gdyż, również cytując GDOŚ: „nie można w drodze decyzji administracyjnej nakładać na podmioty prawa obowiązków wynikających z samego prawa”, więc skoro temperatura jest określana rozporządzeniem, to nie można tego było już regulować w decyzji. GDOŚ zauważa przy tym, że dla oceny tego zagadnienia „Bez znaczenia w tej kwestii jest, czy wody odbiornika wód pochłodniczych są wodami dla ryb łososiowatych czy dla ryb karpiowatych”, w ogóle zatem nie przesądzał charakteru tych wód.

     GDOŚ stwierdził, że decyzja nie jest obarczona wadami kwalifikującymi ją do wycofania z obrotu prawnego.

     Jak wskazuje inwestor: „Utrzymanie decyzji środowiskowej w mocy, świadczy o prawidłowości i rzetelności w każdym jej aspekcie, wykonanej oceny wpływu na środowisko i oddziaływania na ludzi i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczy o profesjonalnym podejściu inwestora do budowy nowych projektów i działania zawsze zgodnie z prawem i najwyższymi branżowymi standardami.”

źródło: www.elektrowniapolnoc.pl

 

comments