30 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. B. Sychty w Pelplinie odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

djembed

Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) Otwarcie sesji,
b) Zatwierdzenie porządku obrad sesji,
c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac między sesjami.
3. Informacja dotycząca realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (druk nr 390)  
4. Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 391)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Pelplin (druk nr 392)  
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 393)  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych (druk nr 394)  
8. Informacja w sprawie ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr 395)  
9. Informacja w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na 2018 rok (druk nr 396)
10. Informacja – opłata od posiadania psa (druk nr 397)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 (druk nr 398)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (druk nr 399)  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 400)  
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek Heniek w Rudnie (druk nr 403)
15. Interpelacje i zapytania
16. Zakończenie obrad

comments