14 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”.

     Jest to kolejny kontrakt  w ramach realizowanej przez Pelkom inwestycji pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarska ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 -2020.

djembed

comments