30 marca 2016 r. podczas obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni podjęli decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie utworzenia w Pelplinie strefy płatnego parkowania.

     Zanim podjęto uchwałę, zgłoszono dwie poprawki. Radny Konrad Leczkowski zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zapisów regulujących procedurę umieszczania zakupionych biletów, aby osoby kontrolujące mogły z łatwością skontrolować wniesioną opłatę. Ma to nastąpić poprzez włożenie biletu za przednią szybką pojazdu samochodowego. Ponadto zaznaczył, że niewykorzystanie całego opłaconego czasu za parkowanie nie może uprawniać kierowcy do żądania zwrotu pozostałej kwoty. Poprawka została przyjęta przez radnych przy jednym głosie wstrzymującym Mirosława Chyły.

djembed

 
    Przewodniczący Rady Mirosław Chyła, po zgłoszonych poprawkach Konrada Leczkowskiego stwierdził, że: Podtrzymuję moje stanowisko. Wolałbym abyśmy nie podejmowali dzisiaj tej uchwały, trzeba ją dopracować.

     Zastępca Burmistrza Dariusz Górski zwrócił uwagę, aby wprowadzić zapis dotyczący tego, że opłata według taryfy, dotyczy zajęcia tylko jednego miejsca parkingowego. Ponadto zaznaczył, że stawka została skalkulowana orientacyjnie, aby nie przynosiła dochodu, dlatego że zgodnie z regułami funduszy europejskich nie możemy (gmina – przy. red) czerpać z tego korzyści. Jest to tak skalkulowane, żeby pokrywało koszty funkcjonowania parkometru. Liczymy na to, że miesięcznie będzie wpływać około 500 zł. Poprawka także została przyjęta przez radnych przy jednym głosie wstrzymującym Mirosława Chyły.

     Otworzyłbym parking i ograniczył czas postoju do 3 godzin. Nie musimy wówczas wyznaczyć strefy płatnego parkowania – dodał w trakcie dyskusji Mirosław Chyła.

     Z kolei radny Bogdan Grzywacz zaapelował do pozostałych radnych - Przychylmy się do propozycji Burmistrza.

     Możemy się umówić, że we wrześniu ocenimy czy opłata jest za wysoka. Jeśli będzie to kwota, która zniechęca do parkowania, możemy ją obniżyć - dodał Burmistrz Patryk Demski.

     Jedynym plusem jest to, że parking będzie w końcu otwarty przez 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców. W tym zakresie (obecnie parking jest otwarty wyłącznie w dni targowe – przyp. red.) poprawi to sytuację. Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie rozwiązuje to jednak braku miejsc postojowych w ciągu ulicy Mickiewicza.

     Do sytuacji parkingowej miasta odniósł się bezpośrednio burmistrz Patryk Demski - We wrześniu będzie dodatkowy parking przy Biedronce, będzie to parking prywatnego inwestora. Przygotowujemy się następnie do projektu ulicy Szkolnej. Przy dawnym „świńskim” rynku, w stronę dawnego Domu Pielgrzyma przygotowujemy duży parking rezerwowy dla pracowników urzędu i petentów. Do tego potrzebujemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego w tym roku budowa tego parkingu nie uda się. Myślę, że na wiosnę przyszłego roku, taki parking powstanie. Logistycznie nie jesteśmy w stanie w ciągu ulicy Sambora, Mickiewicza, Kościuszki znaleźć innej lokalizacji, która mogłaby być parkingiem, w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Bronimy się przed rozwiązaniami prowizorycznymi.

     Ostatecznie w myśl podjętej uchwały, opłaty będą obowiązywały w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00 oraz w soboty od godz. 6.00 do 16.00. W niedziele i święta opłaty nie będą pobierane.

     Wysokość opłat za zajęcie jednego miejsca parkingowego, dokonywanych poprzez zainstalowany parkometr, będzie kształtować się następująco:

  • Za pierwszą godzinę – 1,00 zł,
  • Za drugą godzinę – 0,50 zł (razem 1,50 zł),
  • Za trzecią godzinę – 0,50 zł (razem 2,00 zł),
  • Za każdą kolejną godzinę – 1,00 zł.

     Za brak opłaty postojowej pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł, naliczana przez Straż Miejską lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od jej wystawienia, opłata będzie redukowana do 15 zł).

     Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym Jana Dwornika oraz jednym głosie przeciwnym Mirosława Chyły.

comments